سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیثه اسماعیل زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه دامغان
قاسم قربانی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
هادی شفایی مقدم – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

چکیده:

سری های سنگی مافیک-الترامافیک کومولایی منطقه سلیمانیه (شرق سبزوار) شامل یک توالی مشتمل برگابرو نوریت ها، آمفیبول گابرو نوریت ها، الیوین گابرونوریت ها، لوکوگابرونوریت ها، گابروهای پگماتیتی، آنورتوزیت ها و آمفیبول پریدوتیت های پلاژیوکلازدار می باشند. نمونه های مورد بررسی با عدد منیزیم( ۷۵-۵۰ درصد)مشخص میشوند. به طور میانگین نمونه های گابرویی دارای نسبت CaO/Al2O3 بالاتری نسبت به گدازه های مورد بررسی بوده که این به دلیل ماهیت کومولایی این سنگ ها و تجمع کانی هایی همچون پیروکسن و پلاژیوکلاز می باشد. اکسید تیتان این گابروها و تعدادی از گدازه ها پایین میباشد که نشان دهنده سرشت بونینیتی ماگمای مادر آنهاست. این گابروها دارای الگوی مسطح شدگی تا تهی شده در عناصر سبک هستند. گدازه های مورد مقایسه با گابروهای افیولیتهای سبزوار دارای سرشت تولئیت جزایر قوسی تا کالک آلکالن میباشند ومانند گابروها احتمالا محیط فرورانش برای آنها نیز قابل پیشنهاد میباشد.