سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم اشقلی فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه محیط زیست، عضو هیئت علمی
مینا مکی آل آقا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه محیط زیست، عضو هیئت علمی
جواد ملکوتی خواه – پژوهشگر گروه پژوهشی نانو فناوری سبز، مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در م
منصور بیات – گروه قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی ، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،دانشگ

چکیده:

آلایندههایی چون فلزات سنگین می توانند بر روی رسوبات دریایی جذب شده و در درازمدت اکولوژی این اکوسیستمها را با آسیب های جدی مواجه سازند . لذا تعیین مقدار این آلاینده ها در زمانهای گوناگون جهت حفظ بهداشت، سلامت و پاکسازی محیطهای دریایی از اهمیت ویژهای برخوردار است در تحقیق حاضر یک نمونه مغزه از رسوبات سواحل بوشهر خلیج فارس جهت تعیین مقدار فلزات سنگین Pb ،Cu Fe، Mn ،Ni ، Znو نیز O.M,Ca میزان ماده آلی) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور و با توجه به اینکه هر چه رسوبات دانه ریزتر باشند، پتانسیل جذب آلودگی بیشتری دارند، ابتدا ذرات کوچکتر از ۶۳ میکرون با استفاده از الک مش ۲۳۰ جدا شدند . رسوبات تو سط اون در دمای ۷۰درجه به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند، سپس مقدار مشخصی از آنها وزن شده و توسط اسیدهای۴ HClO و HCl ،HNO3 مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت جهت اندازه گیری فلزات سنگین نیز از دستگاه جذب اتمی استفاده گرد ید و نتایج زیر با توجه به آنالیزهای آماری و دیاگرام آنالیز خوشه ای بدست آمد . میانگین غلظت عناصرCa و Ni,Pb در نمونه بیشتر از رسوبات جهانی و پوسته زمین است . میانگین غلظت عناصرAl و Fe ، Mn و Zn ،Cu کمتر از رسوبات جهانی و پوسته زمین است . بالا بودن غلظتCa در رسوبات می تواند مربوط به ساختار زمینشناسی منطقه و همچنین بالا بودن میزان باروری در این منطقه باشد . غلظت بالای کلسیم در منطقه می تواند به عنوان یک عامل ر قیقکننده عمل نموده و باعث کاهش غلظت برخی از عناصر فوق گردد