سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین عزیزی – دانشیار گروه معدن دانشگاه کردستان سنندج
فریبرز مسعودی – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران
نرگس دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی

چکیده:

توده گرانیتی مشیرآباد با سن ژوراسیک تا کرتاسه در سنگهای کربناته تزریق و باعث تشکیل مرمر شده است گرانیت مشیر آباد توسط توده های دیوریتی و دایکهای آپلیتی قطع شده است در بررسی های اکتشافی ناحیه ای حضور تنگستن به صورت آنومالی در این محدوده ثبت شدهاست با توجه به بررسی های پتروگرافی وپترولوژیکی گرانیت مشیر اباد از نوع I و با توجه به غنی شدگی عناصر نادر خوراکی سبک LREE تهی شدگی عناصر نادر سنگین HREE و آنومالی منفی Eu مرتبط با محیط تکتونیکی زون فرورانش و حاشیه فعال قاره ای است دایکهای آپلیتی نیز حاصل تفریق توده گرانیتی هستند علاوه بر بررسی ژئوشیمیایی توده اصلی تعداد ۸ نمونه از دایکها در امتداد ۴ نیمرخ عمود بر امتداد و در مجاورت توده های مرمر برداشت و به روش ICP-MS در ازمایشگاه ACME کانادا برای تعیین عناصر فرعی و نادر خاکی مورد تجزیه قرارگرفت.