سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه ذبیحی – فوق لیساس زمین شناسی، کارشناس مرآز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
خسرو ابراهیمی – دکتری زمین گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ترکیب شیمیائی آب و تنوع زیستی مناطق گوناگون در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. کیفیت شیمیایی منابع آب در مناطق دگرسانی و آانی سازی شده، ارتباط تنگاتنگی با ترکیب شیمیائی سنگ ها دارد. قرار گرفتن منطقه در شرایط آب و هوایی آویری و آمبود نزولات جوی اهمیت این بررسی را بیش از پیش بارز مینماید. به این منظور تعداد ٧ نمونه از آب قناتهای محدوده مورد مطالعه برداشت گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه شیمیائی آب ها و تعیین موقعیت خصوصیات آب قناتها در نمودار پایپر، استیف و ویلکوکس نیز به روشنی میتوان دریافت که آب هاى زیرزمینى مناطق دگرسانی عمدتاً سولفاته و کلسیمى بوده و با تشدید آلتراسیون میزان قلیائى هاى خاکى و اسیدى هاى قوى نیز افزایش مى یابد. این منابع آبی به علت شوری بالا برای شرب و حتی کشاورزی مناسب نیستند. میزان سختى کل در مناط ق دگرسان عموماً بالا اس ت و این در حال ى است که آب قناتهای دور از زون هاى دگرسان شده واجد سخت ى کل در حد استاندارد اعلا م شده مى باشند. میزان TDS نمونه مسمومیت زا نیز فراتر مى باشد. در نمونه آب هاى مناطق دگرسانی میزان PH کاهش محسوسى را نشان میدهد که مى توان درصد این کاهش را به میزان ماندگارى آب و افزای ش سطح تماس با حجم و توده آلتره و بند خاآی بیدستان نسبت داد.