سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیمه سالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
محمد معانی جو – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

بررسی فسیل های موجود در سنگ های رسوبی هر منطقه، شاهد خوبی برای تعیین سن سنگ های آن منطقه می باشد. کانسار آهن شهرک در حاشیه میکروپلیت ایران مرکزی قرار داشته و براساس مطالعات پتروگرافی و پترولوژی منطقه، انواع سنگ های آذرینخروجی )داسیت، آندزیت، ریوداسیت، ریولیت( و توده های ساب ولکانیکی و رسوبی )آهک، شیل، ماسه سنگ( مشخص گردیده است که دامنه سنی از پرکامبرین تا کواترنری را در بر می گیرند. واحد کرتاسه فوقانی در منطقه عمدتا از شیل سیاه تشکیل شده است و در بخش غربی معدن دیده می شود. رسوبات توف ماسه ای که در دره شهرک بر روی رسوبات کرتاسه قرار دارد بهدلیل وجود فسیل فرامینیفر در رسوبات مذکور واقع در شمال شهرک، به ائوسن نسبت داده شده است. رسوبات منسوب به ائوسن و سنگ های آهکی الیگومیوسن در غرب توده آهن کورکورا ۱ دیده می شود. سنگ های آهکی مذبور دارای فسیل های متعددی از خارتنان و مرجانها هستند که در مقطع میکروسکوپی، جهت تعیین سن فسیل های ناحیه همگی حاکی از تعلق آنها به زمان الیگومیوسن )آکی تانین( و ترشیاری می باشند.