سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان فدایی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

پدیده کاویتاسیون یکی از پیچید هترین و شای عترین آسی بهایی است که به سازه سرریز وارد م یشود که این پدیده ناشی از اثرعوامل متعدد در ایجاد خسارت به سازه سرریز است. این پدیده زمانی رخ م یدهد که فشار جریان روی سرریز از فشار بخار کمتر شود و آب به حالت بخار درآید. از جمله پارامترهایی که در وقوع این پدیده دخیل م یباشند م یتوان به فشار جریان، سرعت جریان، مقاومت مصالح مصرفی، مدت زمان بهر هبرداری و میزان هوای موجود در جریان اشاره کرد. به طور کلاسیک پدیده کاویتاسیون به وسیله شاخص کاویتاسیون بررسی م یشود. بر اساس این روش زمانی که شاخص کاویتاسیون در طول سرریز بیشتر از حد بحرانی خود شود، خطر وقوع این پدیده ناچیز است. در این مطالعه با توجه به هندسه سرریز و نیز معادلات حاکم بر جریان عبوری از روی سرریز، روشی ارائه شده است که بر اساس آن بتوان فشار جریان را در طول کل سرریز ثابت نگاه داشت تا همواره شاخص کاویتاسیون از حد بحرانی خود بیشتر باشد و خطر وقوع کاویتاسیون کاهش یابد. در ضمن از روش تقریبی سیمپسون برای حل عددی معادلات نهایی استخراج شده برای یک مدل سرریز تونل استفاده شده است.