سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان فدایی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خشک سالی یک پدیده آب وهوایی است که احتمال وقوع این پدیده در همه نقاط کره زمین و با هر شرایط اقلیمی وجود دارد . طراحی و مدیریت منابع طبیعی، سیستم های توزیع و انتقال آب، بخش های مختلف کشاورزی و … تا حدزیادی با نحوه مدیریت خشک سالی و تعیین راه های مقابله با این پدیده ارتباط دارد . اولین قدم در مدیریت و پیش بینی خشک سالی تعیین شاخص مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی آن ناحیه است . از شاخص های خشک سالی بهمنظور بیان کمی این پدیده و نیز تعیین شدت و دوره خشک سالی استفاده می شود که از جمله شاخص های خشک سالی می توان به شاخص بارش استاندارد ) SPI ( اشاره کرد. این شاخص یک شاخص خشک سالی اقلیمی است که براساس احتمال بارش برای مقیاس های زمانی متفاوت به کار برده می شود و نیز رخداد شرایط خشک سالی را قبل از وقوع پیش بینی کرده و همچنین به تخمین شدت خشک سالی کمک می کند . در این مطالعه ضمن معرفی شاخص SPI ، چگونگی تعیین دوره خشک سالی به کمک این شاخص برای شهرستان بم از استان کرمان مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت با استفاده از داده های آماری و مقادیر SPI محاسبه شده دوره های خشک سالی با مقیاس های زمانی مختلف در این منطقه پیش بینی و ارزیابی گردید