سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حسن نژاد – دانشجو کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محسن حسن نژآد – مدیر پروژه سابق اراضی کشت و صنعت سلمان فارسی

چکیده:

طرحهای هفت گانه کشت و صنعت نیشکر در شمال و جنوب اهواز دارای ۸۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت میباشد که این اراضی عموماً دارای سیستم زهکشی زیرزمینی شامل: لترالهای زیرزمینی، کلکتورهای زیرزمینی و ایستگاههای پمپاژ زهکشی میباشند. مشاورین و طراحان کشت و صنعتهای فوقالذکر در اسناد اولیه این طرحها حدودا۱/۳ مجموع آب آبیاری را به عنوان آب نفوذی و آب مورد نیاز آبشویی و زهکشی زیرزمینی مزارعِ نیشکر در طول دوره بهرهبرداری در نظر گرفتهاند. بنظر میرسد که به علت عدم اعمال مدیریت صحیح آبیاری و بر اثر آبیاری بیرویه، این روند به هم خورده و بیشتر آب آبیاری از دسترس گیاه خارج شده و بوسیله سیستم زهکشی زیرزمینی جمع آوری و دفع میشود؛ که خود این امر به سیستم زهکشی زیرزمینی این طرحها آسیب زیادی وارد نموده و بالتبع آن لطمهی فراوانی به تناژ مزارع زده و باعث افزایش E.C خاک شده است.