سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیروز رنجبر – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران
اسماعیل نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
رقیه مینویی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه طبرستان چالوس

چکیده:

افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی می تواند برروی پارامترهای اقلیمی اثر بگذارد یکی از این اثرات تغییر در وضعیت وزش بادها است این تحقیق به منظور بررسی چگونگی وضعیت وزش باد در شهر تهران صورت گرفته است و برای انجام این کار از داده های سرعت و جهت وزش باد ایستگاههای چیتگر دوشان تپه، مهرآباد و ژئوفیزیک در یک دوره آماری ۲۰ ساله ۱۹۸۷ -۲۰۰۶ مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان میدهد در شهرتهران جهت وزش باد غالب جنوبی و غربی است این وضعیت می تواند باعث حمل الودگیها ناشی از فعالیتهای صنعتی به داخل شهر شود همچنین در اثر گسترش شهر در سالهای مختلف و در اثر افزایش ساختمان ها و بناهای عمودی سرعت باد در ایستگاههای شهر تهران دچار رکورد شده است.