سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

یزدان نقدی – دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ایمان اصغرزاد – کارشناس ارشد علوم اقتصاد
نصیبه کاکویی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

یکی از عوامل مخرب در بازار سرمایه تشکیل حباب های قیمتی سهام می باشد که منجر به عدم ارایی در بازار سهامی می شود. نظر به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد یک کشور یکی از مقولات نظری مهم در ادبیات ا قتصاد مالی تشخیص و ارزیابی وجود حباب های قیمتی در بورس اوراق بهادار است. در این پژوهش حباب به صورتی یک متغیر مشاهده نشده در قالب فرم فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن از قیمت جاری در طی دوره (۹۰-۱۳۸۳) استخراج شد و سپس با تعریف متغیر کیفی، نقش دولت در شکل گیری حباب در بورس و تأثیر پذیری حباب از این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در طی دوره مورد نظر در بازار بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی وجود داشته و این حباب قیمت در بورس اوراق بهادار طی دوره (۹۰-۱۳۸۶) تحت تأثیر عملکرد دولت در بازار بورس قرار داشته است.