سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن طیب طاهر – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی واحد دزفول
محمد مهران زاده – عضو هیات علمی واحد دزفول

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی سیر مصرف انرژی در کشت و صنعت میان آب واقع در شمال خوزستان انجام شد. ابتدا با مشخص کردن نحوه اجرای عملیاتها در مزارع پلنت و راتونها، کمیتهای مصرف انرژی را مشخص کرده تا با تعیین میزان نهاده های مصرفی و همچنین مقدار معادل انرژی تولیدی بتوان با استفاده از شاخص های انرژی به ارزیابی سیستم پرداخته شود. این مطالعه در سطح حدود ۲۵۰۰ هکتار بوده که ۷۰۷ هکتار آن مربوط به مزارع پلنت و ۱۷۹۳ هکتار تحت پوشش مزارع راتون بود، انجام گرفت. مزارع راتون شامل راتون بود. کل انرژیهای ورودی در مزارع پلنت ۱۸۳/۷ گیگاژول بر هکتار بود که سهم انرژی های ورودی مستقیم ۳۱/۴۵ درصد و غیرمستقیم ۶۵/۵۵ درصد بود. در مزارع پلنت قلمه با ۲۸/۸۵ درصد بیشترین سهم را در انرژیهای ورودی داشت. شاخص های انرژی شامل نسبت انرژی، افزوده خالص انرژی و بهره دهی انرژی به ترتیب ۳/۷۶، ۵۰۶/۴ گیگاژول بر هکتار و ۰/۷۱ کیلوگرم بر مگاژول بود. در مزارع راتون الکتریسیته مصرفی با ۳۶/۵ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی داشت. افزوده خالص انرژی و بهره دهی انرژی با افزایش شماره راتون کاهش یافتند زیرا با میزان نهادههای ورودی یکسان عملکرد کاهش مییافت. در مرحله داشت مزارع پلنت و راتون، الکتریسیته و آب مصرفی بیشترین میزان از انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند. با توجه به نیاز آبی نیشکر میتوان با افزایش بازدهی سیستم آبیاری و مدیریت صحیح آن، راندمان شاخصهای انرژی را بهبود بخشید.