سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشفاعت الدین نقیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
ارژنگ جوادی – عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدهاشم رحمتی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم
محمد مهران زاده – عضو هیئت علمی و مربی گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین بحث های کاربردی و مدیریتی، بحث میزان مصرف انرژی و راندمان آن در فعالیت های مختلف می باشد. دانش بررسی مصرف انرژی در عملیات تولیدی، روش مفیدی جهت تعیین مناطق انرژی بر می باشد که با تجزیهو تحلیل میزان انرژی مصرفی در عملیات تولید مشخص می شوند. با توجه به جایگاه مصرف انرژی در صنعت طیور که یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین صنایع موجود در کشور می باشد، تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مصرفانرژی در بخش های مختلف یک مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای واقع در منطقه شمال خوزستان انجام شد. انرژی ای ورودی عمده را جیره غذایی، الکتریسیته، نیروی انسانی و انرژی های خروجی را وزن ذخیره شده در لاشه مرغ و فضولات بستر تشکیل می دادند. کل انرژی ورودی به صورت نهاده۱۶۴۶۲۳۷/۰۳مگاژول و کل انرژی خروجی۱۱۵۱۹۷۸/۳مگاژول بدست آمد. جیره غذایی با میزان مصرف۱۳۰۵۵۷۰/۰۴مگاژول از کل انرژی مصرفی، بیشترین سهم انرژی ورودی را به خود اختصاص داد.