سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدشفاعت الدین نقیب زاده – دانش آموخته کارشناسی راشد مکانیزاسیون کشاورزی
مصطفی ولیزاده – استاد دانشگاه تبریز
محمد چناری – کارشناسی ارشدمکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین بحثهای کاربردی و مدیریتی درتوسعه کشاورزی بحث میزان مصرف انرژی و راندمان آن دربخش های مختلف تولیدات زراعی دام طیورو… می باشد دانش بررسی مصرف انرژی در عملیات تولیدی روش مفیدی جهت تعیین مناطق انرژی برمیب اشد که با تجزیه و تحلیل میزان انرژی مصرفی درعملیات تولید مشخص می شوند با توجه به جایگاه مصرف انرژی در مصرف طیور که یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین صنایع موجوددرکشور میب اشدتحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف یک مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای واقع در منطقه شمال خوزستان انجام شد انرژی های ورودی عمده را جیره غذایی الکتریسیته نیرویا نسانی و انرژی های خروجی را وزن ذخیره شده درلاشه مرغ و فضولات بستر تشکیل میدادند کل انرژی ورودیبه صورت نهاده ۱۶۴۶۲۳۷/۰۳ مگاژول و کل انرژی خروجی ۱۱۵۱۹۷۸/۳ مگاژول بدست آمد جیره غذایی به یمزان مصرف ۱۳۰۵۵۷۰/۰۴ مگاژول از کل انژی مصرفی بیشترین سهم انرژی ورودی را به خود اختصاص داد مقادیر شاخصهای راندمان انرژی ER 0/699 افزوده خالص انرژی NEG 494258/73 مگاژول وبه ره دهی انرژی EP 0/033 کیلوگرم برمگاژول محاسبه شد.