سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شراره میرچی – دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی دانشگاه قزوین،
علی عبدی جمایران – کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران
ندا سفیری – کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی به عنوان موتور رشد اقتصادی هر جوامعی محسوب می شود که از فرآیند تشخیص فرصت آغاز می شود و پس از ارزیابی به صورت بهینه مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، در همین راستا شبکههای اجتماعی نیز به عنوان یک فرصت هر روزبیشتر بهعنوان یک عنصر کلیدی در فعالیتهای کارآفرینی نمایان میشود زیرا شبکه های اجتماعی با مجموعه ای از فرصت های مستعد و بلقوه به صورت نامحدود در دست کارافرینان قرار گرفته است. از این رو تشخیص و شناسایی فرصت های کارآفرینان ازطریق شبکه های اجتماعی ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می نماید، هدف اصلی در این تحقیق شناسایی نقش شبکههای اجتماعیکارآفرینان در تشخیص فرصت کارآفرینی است. کارآفرینان پایهای برای انسجام اجتماعی به وجود میآورند و تبادل منابع و اطلاعات را آسان میکنند بدین سان برای این پژوهش از روش کتابخانه ای توصیفی استفاده شده تا گامی چند در این راستا برداشته باشیم امید است تا فرصت های اجتماعی را قدر دانسته و با هوشیاری در راستای اهداف ملی مورد تشخیص قرار دهیم.