سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد ابراهیمی الی گر – کارشناس عمران
مهدی مهدوی عادلی – دکتری سازه

چکیده:

پارامتر شاخص شدت که عموما پارامتری ازجنس شتاب طیفی انتخاب می گردد نقش اساسی در هر دو بخش مربوط به تخمین تقاضای لرزه ای یعنی مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای و نیز مدل احتمال فروریزش دارد وا نتخاب یک شاخص شدت مناسب موجب افزایش دقت در این تخمین می گردد با توجه به همین اهمیت موضوع دراین تحقیق به ارزیابی دقت شتابهای طیفی در زمانهای تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمین تقاضای لرزه ای قابهای خمشی فولادی با تعداد طبقات مختلف پرداخته شدهاست و بدین وسیله تلاش گردید تا چگونگی تاثیر تعداد طبقات قابهای خمشی فولادی بردقت یک شتاب طیفی مشخص بعنوان شاخص شدت مورد بررسی قرارگیرد نتایج حاصل نشان میدهند که برخلاف انتظار شتاب طیفی مود اول که درقابهای کوتاه مرتبه بهترین شاخص شدت است با افزایش تعداد طبقات دقت خود را از دست میدهد و درقابهای بلندمرتبه این شتاب طیفی مود دوم است که بهترین تخمین زننده محسوب میگردد همچنین نتایج نشانمیدهد که دقت شاخص شدت درمدل فروریزش تقریبا مستقل از تعداد طبقات می باشد.