سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم هادی – کار شناسی رشناسی ارشد مهندسی زمین ، دانشگاه اصفهان، اصفهان
رسول اجل لوئیان – دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
امیرحسین صادقپور – عضو هیات علمی دانشگاه کاشان، دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

افزودن بنتونیت به خا کهای ریزدانه رسی با شاخص خمیری پایین، همواره به عنوان یکی از رو شهای افزایش شاخص خمیری و بهبود خواص نفوذپذیری این خا کها مطرح بوده است. اما اینکه استفاده از این ماده چگونه بر خواص مذکور وهمچنین واگرایی خا کها تأثیر م یگذارد مورد بحث است. بدین منظور در این تحقیق با اختلاط مصالح ریزدانه رسی با طبق هبندیCL با درصد های مختلف از بنتونیت و با انجام آزمون های آزمایشگاهی حدود آتربرگ، تعیین واگرایی به روش های مختلف و نفوذپذیری با بار افتان، تأثیر این ماده بر شاخص خمیری و خواص واگرایی و نفوذپذیری این مصالح مورد مطالعهقرار گرفته است. نتایج این بررسی مؤید افزایش شاخص خمیری، پیدایش خاصیت واگرایی در نمون هها و همچنین کاهش ضریب نفوذپذیری آ نها با افزایش درصد بنتونیت مخلوط است.