سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرانی سنجی
مجید معهود – استادیارگروه ژئوفیزیک زلزله شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
راضیه اسفندیار – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

چکیده:

زلزله های القایی می توانند به سبب تولید نفت و گاز بوجود آیند این چنین زلزله هایی به علت تنش پروالاستیک پوسته اطراف مخازن بوجود می آیند بررسی تنش درونی مخازن نشان داده است که حداقل تنش افقی با کاهش فشار مخزن کاهش می یابد بطوریکه به واسطه پروالاستیسیتی قابل پیش بینی است تنشهای القایی تولید شده ممکن است لغزشهای اصطکاکی روی گسلهای ازپیش موجود را تقویت نمایند درون خود مخازن نیز برای گسلش نرمال، اگر تنش ناحیه ای به صورت کششی و ضریب بیوت به قدر کافی بزرگ باشد گسترش می یابد. که a>0.85برای ضریب اصطکاک قابل قبول است از سوی دیگر شکستگی گشادشونده و گسلش های نرمال در محیط های در حال انبساط نزدیک لبه های مخازن یا د رمناطق با گرادیان فشار منفذی بالا همواره د رحال افزایش هستند.