سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی حامدموسویان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
حسن برزنونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،گروه مهندسی شیمی

چکیده:

این مقاله ارائه گزارش ی از تحق یقات بعمل امده در خصوص چگونگی از بین بردن و نابود سازی تخم و لارو حشرات مزاحم درمحصول عدس جهت بالا بردن زمان ماندگار ی با استفاده از آب داغ و در زما نی کوتاه است . دماهای مورد بررس ی ۶۰ ، ۷۰ ،۸۰ ، ۹۰ ، ۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشند. اثر دما همزمان برای اب مقطر خالص و همچنین مخلوط اب مقطر و نمک طعام ( ۱۰ گرم در لیتر) مورد بررس ی قرار گرفته است . نمونه ها بعد از انجام فر آیند بمدت ۳ سال نگهدار ی شده اند و موجود م یباشند. محتوای پروت ئین نمونه ها قبل و بعد از فر آیند ودر مورد نمونه ها یی که مدت ۳ سال از زمان فر آیند آنها م ی گذرد به روش ماکروکجلدال مورد بررس ی قرار گرفته است . روابط بین دما و غلظت کلر ید سد یم و زمان انجام فر آیند به وس یله ی ک نمودار ۲ – بعد ی نشان داده شده است . تغییرات شکل ظاهری نمونه ها بعد از انجام فرآیند ، توسط نرم افزارها ی پردازشتصویر مورد بررس ی قرار گرفته است. بهر حال، در همه حالتها ی مورد بررس ی در ای ن پژوهش ، نتا یج مشابه ی از لحاظ نابودسازی تخم و لارو حشرات و افز ایش زمان ماندگار ی محصول تا ۳ سال بعد از انجام فر آیند حاصل شده است . در نها یت دمای ۷۰ oC و محلول اب خالص را به عنوان بهترین حالت پیشنهاد می کنیم.