سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدباقر موسوی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهروز بهزادفر – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی قمشی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در طبیعت موارد بسیاری یافت می شود که مجموعه ای از موانع در مسیر حرکت آب قرار می گیرد به عنوان نمونه ازا ین موانع می توان به پایه های پل در مسیر رودخانه پایه های اسکله در دریا وجود گیاهان و درختان در بستر رودخانه اشاره نمود. باعبور آب از بین این موانع در پایین دست موانع ورتکس ایجاد شده و از همپوشانی ورتکس های ایجاد شده امواج سطحی که راستای انتشارشان عمود برجهت جریان آب است تشکیل می گردد هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی استفاده از صفحات برای جلوگیری از امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع عمودی درمجاری روباز است دراین تحقیق که مدل فیزیکی آن ساخته گردید استوانه هایی موانع با قطر ۲۵ میلی متر در مسیر جریان آب قرار گرفت تا امواج عرضی با بیشترین نوسان مشاهده گردد سپس صفحات صاف در بی ن این موانع قرارگرفت و باعث کاهش دامنه نوسان مواج عمود برجریان شد. در ازمایشات صورت گرفته دبی جریان ثابت شوده و ازمایشات با دبی ثابت ۱۰ لیتر بر ثانیه و تراکم مختلف صفحات صاف تکرار گردید.