سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاله امیری – دانشجوی دکتری آبشناسی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – استاد گروه آبشناسی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

جهت بررسی دقیق سفره های آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آنها، روشهای متفاوتی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله این اینها، روش های آماری سریهای زمانی است که از طریق بررسی روابط حاکم بین پارامترهای هیدرولوژیکی شامل بارش و تبخیر با نوسانات سطح آب زیرزمینی و دبی چشمه، میتوان به ارزیابی ماهیت سفره های آبدار، پتانسیل ذخیره و زهکشی، درجه کارستی شدن در سفره های کارستی اقدام کرد. در این تحقیق با استفاده از روشهای سریهای زمانی یگانه و دوگانه ارتباط بین بارش و تبخیر با سطح آب زیرزمینی و دبی چشمه در دشت سعادت شهر استان فارس بررسی گردیده است. درسریهای زمانی، بارندگی و تبخیر به عنوان ورودی و بده چشمه یا سطح آب زیرزمینی در پیزومترها به عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شده است. به کمک نتایج حاصل و شواهد زمین شناسی، نوع رژیم جریان و پتانسیل کارستی شدن آبخوان قابل تفسیر میباشد