سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی جابری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عطاءالله سیادت – استاد – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی چهار رقم کلزای پاییزه به تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیک در مراحل مختلف فنولوژیک آزمایشی ب ه صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۳۱ انجام شد. فاکتورهای آزمایش ش امل آبی اری ب هعنوان عامل اصلی و در چهار سطح، شامل آبیاری معمول یا شاهد )آبیاری پس از ۰۱ میلی متر تبخیر از تش تک ک لا A(، قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد، قط آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و قط آبیاری از مرحله خورجین دهی ب ه بع د و رق م ب ه عنوان عامل فرعی در چهار سطح بودند. این ارقام عبارت بودند از Hyola 401 ، RGS 003 ، SG2 ، SG10 و سطوح آبیاری درکرت های اصلی و ارقام در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی اث ر معن ی داری عملک رد دان ه ،عملک ردبیولوژیک و همچنین بر مراحل فنولوژیکی غنچه دهی، گل دهی، خورجین دهی و رسیدگی فیزیولوژیک داشت. بیش ترین عملک رد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن در حالت آبیاری نرمال تا پایان فصل رشد ب ه ترتی ب ب ه مر دار ۲۲۲۲ کیل وگرم در هکت ار۶۱۳۰ کیلوگرم در هکتار و ۴۴/۳۱درصد به دست آمد. بطور کلی اعمال ت نش در مراح ل گ ل ده ی و خ ورجین ده ی )مراح ل زایشی( بیشترین اثر را در کاهش تولید دانه داشت. اعمال ت نش در مرحل ه س اقه ده ی نی ز بیش ترین اث ر را در ک اهش عملک رد بیولوژیک داشت