سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه سرگزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سیده گیتا میروهابی میانرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

یکی از چالشهای مهم شرکتهای ارائهدهنده خدمات نرمافزاری جهت نصب نرمافزار بر روی سیستم مشتریان کاهش هزینههای عملیاتی است که برای نصب و برپاسازی نرمافزار به ازای هر مشتری انجام میدهند. چندمستاجری جزء موارد قابل بررسی در محاسبات ابری است که میتواند به این چالش پاسخ دهد. زیرا در این معماری امکان ارائه زیرساخت و نرمافزار به عنوان سرویس را به چندین مشتری به صورت همزمان و به شیوهای امن، قابل اعتماد و با کارایی بالا فراهم میکند. همچنین در تکنیک چندمستاجری توزیع برنامه برای سرویس دهندگان آسانتر است. زیرا فقط یک نمونه از برنامه باید توزیع شود. از طرفی دیگرنرخ استفاده از سختافزار بهبود مییابد که این دو عامل هزینههای تمام شده نرمافزار را کاهش میدهند. به همین دلیل از چندمستاجری به عنوان یکی از مزایای محاسبات ابری یاد میشود. از آنجایی که اشتراکگذاری منابع یکی از ویژگیهای مهم محاسبات ابری است در این مقاله بر روی چندمستاجری در محاسبات ابری تمرکز میکنیم و به توضیح کامل چندمستاجری، معماری و مدیریت دادههای آن، ارتباط چندمستاجری با محاسبات ابری و برخی از چالشهای موجود در این زمینه میپردازیم.