سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خداویردی جوان سیاه بیگدیلو – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا رحمانی – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی ادریس – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد خوروش – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ژن کاپاکازئین (CSN3) در ناحیهq31-33 کروموزوم ۶ گاو قرار دارد. این ژن دارای ۱۲ آلل بوده که به غیر آلل A و B اکثر آنها نادرند. تحقیقات نشان می دهد که شیر گاوهایی که حامل آلل B می باشند با ویژگی های مطلوب شیر (مقاومت به حرارت بالا، زمان کوتاه لخته شدن، داشتن میسل با اندازه های مختلف) ارتباط دارند. به منظور بررسی چند شکلی ژن کاپاکازئین در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان، پنج گاوداری این استان به طور تصادفی انتخاب و طی تابستان ۱۳۸۹ از ۴۰۸ راس گاو خونگیری به عمل آمد. استخراج DNA بوسیله روش نمکی میلر و همکاران (۱۹۸۸) در آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. مراحل بعدی آزمایش نیز در آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. قطعه مورد نظر از ژن CSN3 با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد. محصول PCR توسط آنزیمHind III هضم و روی ژل آگاروز ۲ درصد الکتروفورز و سپس تعیین ژنوتیپ صورت گرفت. در کل فراوانی ژنوتیپ های AA، AB و BB به ترتیب ۶۶۷/۰، ۳۰۱/۰ و ۰۳۲/۰ بدست آمد. فراوانی آلل های A و B نیز به ترتیب برابر ۸۱۷/۰ و ۱۸۳/۰ بود. آزمون کای مربع نشان داد که همه گله ها در تعادل هاردی واینبرگ می باشند.