سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوران معروفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه ارومیه
کریم مردانی – استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
علی هاشمی – استادیار گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه ارومیه
محمد قادرزاده – کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام

چکیده:

در این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی های قسمتی از ژن میوستاتین در مرغ های نژاد راس ۳۰۸ با استفاده از تکنیک واکنش های زنجیره ای پلی مراز چند شکلی به صورت قطعات تک رشته ای (PCR-SSCP) در آزمایشگاه ژنتیک گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه در پاییز ۸۹ انجام شد. به این منظور به طور تصادفی از تعداد ۱۰۰ قطعه مرغ خونگیری به عمل آمد و سپس DNA ژنومی آنها استخراج گردید. برای تعیین کیفیت DNA های استخراجی از ژل آگارز ۱٪ استفاده شد. سپس با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی طی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR ) قطعه ای از ژن به اندازه ۵۹۹ جفت باز از ناحیه پروموتور و قسمتی از اگزون ۱ این ژن تکثیر گردید و در نهایت برای خواندن باندها از ژل آکریلامید و رنگ آمیزی به روش نیترات نقره استفاده شد. تجزیه و تحلیل الگوهای باندی منجر به شناسایی دو آلل A و B شد که فراوانی آنها به ترتیب ۰٫۷۵ و ۰٫۲۵ محاسبه گردید. هم چنین یک ژنوتیپ هتروزیگوت AB با فراوانی ۲۴ % شناسایی گردید. شاخص شانون و تعداد آلل موثر برای این جایگاه از ژن میوستاتین به ترتیب ۵۶/۰ و ۶/۱ به دست آمد.آزمون کای اسکور برای این جمعیت نشان داد که تعادل هاردی واینبرگ بر قرار نیست. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق می توان گفت با مطالعه بیشتر بر روی اگزون های دیگر این ژن می توان تنوع ژنتیکی بیشتری بررسی کرد و از این تنوع ها در برنامه های اصلاح نژادی طیور استفاده کرد.