سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی نجفی – دانشجوی دکتری رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدحسن حافظیان – دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی روحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن گودرزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن پرایون ، از ۱۲۰ راس بز نژاد نائینی به صورت تصادفی خون گیری بعمل آمد. بعد از استخراجDNA با استفاده از روش نمکی بهینه یافته، قطعه مورد نظر تکثیر و با استفاده از روش PCR-SSCP تعیین ژنوتیپ صورت گرفت. در پژوهش حاضر، نه الگوی باندی مختلف حاصل از آنالیز PCR-SSCP مشاهده شد. تا به حال مطالعات زیادی اهمیت این جایگاه را مطرح کردند و چند شکلی های متفاوتی از این ناحیه گزارش شده که حاکی از این می باشد که تنوع ژنتیکی زیادی در این جایگاه می باشدکه با میزان حساسیت و مقاومت گوسفندان و بزها نسبت به بیماری اسکراپی ارتباط دارد. با توجه به چند شکل بودن این جایگاه، احتمالابتوان از این نشانگر به عنوان یک ابزار مفید جهت بهبود برنامه های به نژادی بهره برد.