سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی نجفی – دانشجوی دکتری رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدحسن حافظیان – دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی روحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن گودرزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

شناسایی ژن های عمده تاثیرگذار بر توازن انرژی، تولید شیر، باروری، ایمنی و مصرف خوراک از اهداف مهم و استراتژیک در تحقیقاتژنتیک و اصلاح نژاد دام می باشد. از میان ژن های عمده، ژن لپتین از جمله ژن های بزرگ اثری است که چند شکلی موجود در آن باصفات مهم اقتصادی در دام های اهلی مرتبط است. در این پژوهش نمونه های خون به طور تصادفی از ۱۲۰ راس بز نژاد نائینی جمعآوری شد. DNA به روش نمکی بهینه یافته استخراج و یک قطعه ۲۷۵ جفت بازی از اگزون ۳ ژن لپتین با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز تکثیر شد. به منظور تعیین ژنوتیپ های مختلف از روش PCR-SSCP استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی بزهای مورد مطالعه دارای ژنوتیپ AA بودند، لذا در این جایگاه چندشکلی مشاهده نشد. با توجه به گزارشات قبلی مبنی بر ارتباط معنی داراین ژن با صفات رشد و دیگر صفات اقتصادی مهم احتمالا جایگاه های دیگر این ژن درگیر می باشد که نیازمند تحقیقات بیشتر می باشد.