سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسانرضوی
محمد دانشوری – سازمان جهادکشاورزی خراسانرضوی
جواد تقوی – سازمان جهادکشاورزی خراسانرضوی

چکیده:

خربزه از محصولات با ارزش کشاورزی است این محصول دارای آفات متنوعی است و چنانچه مبارزه مناسبی علیه آنها انجام نگیرد قادرندبیش از ۸۰% محصول را از بین ببرند مهمترین و خسارتزاترین آفات آن دراستان خراسان رضوی بهترتیب ظهور در مزرعه شامل: تریپس پیازThrips tabaci ، سرخرطومی جالیزAcythopeus curvirostris، مگس خربزهMyiopardalis pardalina، مگس جالیز Dacus ciliatus)، و کنه دو لکه ای Tetranychs urticae است در راستای سیاست کاهش مصرف سموم شیمیایی طی سالهای ۸۶ تا ۱۳۹۰ درشهرستانهای مشهد تایباد، خواف، در قالب طرح مدرسه در مزرعه FFS مدیریت تلفیقی آفات خربزه IPM با همکاری مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان خراسان رضوی و همچنین کشاورزان پیشرو انجام گرفت. نتایج نشان داد ضمن کنترل منطقی آفات مهم خربزه دفعات سمپاشی کاهشو عملکرد خربزه دحدود دو برابر متوسط استان افزایش یابد. ضمنا محصول تولید شده بخاطر رعایت فاصله آخری سمپاشی تا برداشت محصول و همچنین استفاده از کم دوامترین و کم خطرترین سموم در آخرین سمپاشی انتظار می رودکمترین باقیمانده سم را داشتهباشد.