سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسفندیار ظهور پرالک – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

علف های هرز همواره موجب بروز مشکل جدی وآلودگی در باغات میوه دانه شده ومیزبان اولیه ،ثانویه واپیفیتی برخی از باکتری های مهم گیاهی هستندکه در صورت انتقال به محصول اصلی باعث صدمه ویا ایجاد بیماری می شون د.علف های هرز شایع ومهم در باغات میوه شامل علف های هرز یک ساله و چند ساله می باشند. در این تحقیق طی دو سال بررسی میزبان های ثانوی، مهم ترین علف های هرز بهاره ودائمی باغ های میوه مناطق اجرای پروژه جمع آوری شد. گیاهان فوق شناسائی وجهت تعیین باکتری ها، به روشهای معمول باکتری شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس باکتری های مهم تعیین و قابلیت ایجاد بیماری و وضعیت اپیفیتی آن مطالعه شد. نتایج نشان داد باکتری هائی از جنس Xanthomonas spp، Pseudomonas spp و Erwinia spp به صورت اپی فیتی بر روی یولاف وحشی، قیاق، پنجه مرغی، فرز، جوخودرو و پوآ وجود دارند. باکتری های فوق در فصل بهار از روی این گونه ها قابل جدا سازی بودند. جدایه هائی از Pseudomonas syringae و Pantoea herbicola به عنوان باکتری های مولد هسته یخ تشخیص داده شدند. باکتری Pseudomonas syringae pv syringae ازبرخی علف های هرز تیره گرامینه Poaceae جداساز ی که قبلا"به عنوان بیماری بلاست گلابی برای اولین بار از ایران گزارش گردیده است. باکتری Erwinia amylovora عامل آتشک گلابی از علف هرز پنجه مرغی و فرزدرباغ بسیار آلوده به این باکتری جداسازی گردید که می تواند به علت تراوشات زیاد باکتری بر روی این علف هرز باشد.