سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا یوسف زاده – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

درسالهای اخیر اندازه وپیچیدگی سامانه های نرم افزاری و برنامه های روبه رشد مداوم گذاشته است مدیریت پیچیدگی و افزایش حجم کاری درسامانه بصورت کارا توجه را به سوی حفظ و نگهداری سامانه درموقعیت های مختلف از میان سناریوهای متفاوت که به وقوع می پیوندد به سمت سامانه های خودکار کشانیده است خود التیام ، خود حفاظت، خود تطبیق، خود بهبود از جمله این سامانه ها هستند که به صورت عام خود خوانده می شوند از اهداف کلان خود التیام سعی درحفظ موقعیت و پایداری سامانه دربرابر اتفاقها و حملاتی که ممکن است منجر به شکست درآن شود است درراستای نیل به این اهداف امنیت این سامانه نیز باید تامین شود اما امنیت و مسائل مربوط به قابلیت اطمینان به ندرت درمراحل اولیه توسعه نرم افزار توسط طراحان درنظر گرفته شدهاست و همچنین تاکنون پژوهش های بسیارکمی دراین زمینه انجام شده است.