سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
حسن برجی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

در بینمحصولهای باغی ایران مرکبات با بیش از ۳/۹ میلیون تن محصول در سال رتبه اول کشور و مقام ششم تولید سالیانه دنیا را به خود اختصاص داده است به منظور بررسی تاثیر چند ماده شیمیایی بر کیفیت میوه پرتقال رقم والنسیا طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تیمار شامل : D.2.4 10 میلی گرم در لیتر و D.2.420 میلی گرم در لیتر و ۱۵N.A.A میلی گرم در میلی لیتر و ۲۵N.A.A میلی گرم در میلی لیتر و اوره ۱ درصد و اوره ۳ درصد و سولفات پتاسیم ۱ درصد و سولفات پتاسیم ۲ درصد و شاهد با ۳ تکرار در اوایل بهمن ماه که تیمار سولفات پتاسیم ۲ درصد بر میزان ویتامین ث اسیدکل و مواد جامد محلول نسبت به کلیه تیمارهای دگیر تاثیر سال ۱۳۸۹ بصورت محلول پاشی در زمانی که ۲ ماه به بلوغ باغبانی پرتقال مانده انجام پذیرفت بطور کلی نتایج حاکی از آن بودند که معنیدار را نشان دادند همچنین ۲٫۴٫D با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر به صورت معنی دار در افزایش موادجامد محلول موثر بود.