سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استاد یار گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بیرجند
سیداحسان افتخاری شهری – دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بیرجند
پرویز کحال – دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

فرایند هیدروفرمینگ لوله نسبت به شرایط نیرویی و تنظیمات اولیه بسیار حساس میباشد. سه عیب متداول در فرایند هیدروفرمینگ لوله، عبارتست از ترکیدگی، کمانش و چروکیدگی. در این تحقیق سعی شده شرایطی که منجر به ایجاد چروکیدگی در قطعات سهراهی گاز میگردد مورد برسی قرار گیرد. بدین منظور نیاز به معیاری است که ایجاد چروک و یا وضعیت منجر به آن را پیشبینی کرده، بتوانبزرگی چروک در حالات مختلف را بیان کرده، با هم مقایسه نمود. معیارهای متفاوتی در این زمینه از سوی محققین ارائه شده است. در این تحقیق دو معیار هندسی اختلاف کرنش و سرعت شعاعی برای بررسی انتخاب شده است. ابتدا مدل دقیق اجزاء محدود از فرایند تهیه گردیده و صحت مدل ایجاد شده در قیاس با قطعۀ تولیدی تایید شده است. پس از آن با حل عددی، شرایط مختلف ایجاد چروکیدگی مشابه با آنچه در عمل رخ می دهد ارائه شده است. بر اساس تجربه تولید، عدم توازن میان المانهای نیرویی، قرارگیری نامناسب لوله اولیه درون قالب، عدم هوا گیری مناسب لوله و وجود ذرات ریز خارجی درون قالب از جمله عواملی است که منجر به تولید قطعه چروکیده میگردد. برای ایجاد یک دید کلی از شرایط نیرویی منجر بهچروکیدگی، از شیوه آماری سطح پاسخ RSM) بر پایه شبیه سازی اجزاء محدود استفاده شده و مدل ریاضی از شرایط نیرویی در ارتباط با معیار چروکیدگی ارائه شده است