سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زهساز – دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
هادی مهدی پور – دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
علیرضا علی محمدی – دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
مهدی یگانه – شرکت ساخت و تجهیز نیروگاههای مپنا

چکیده:

در این مقاله، اندازه و جهت چرخش محورها ی ارتوتروپیک ورق ها ی فلز ی تحت بارگذاری کشش ی صفحه ای تک محوره در راستا یی غی ر از راستا ی محورهای ارتوتروپیک اولیه ، با استفاده از مفاه یم تئور یها ی پلاستیس یته ناهمسانگرد مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت نموها ی کرنش پلاست یک تقریباً ثابت فرض شده است . از مفهوم انرژ ی کرنش ی پلاست یک رابطه ای تحلیلی برای اندازه چرخش محورهای ارتوتروپیک بدست آمده است . برا ی جهت چرخش محورهای ارتوتروپیک ورق فلزی تحت بارگذاری فوقالذکر نیز رابطهای ارائه شده است و در نهایت دقت روابط ب دست آمده با نتا یج آزمایشگاهی موجود مقایسه شدهاند.