سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه گلرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک
عاطفه نیمروزی – کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
قدرت ا… فرهودی – دکتری زمین شناسی تکتونیک
کورس یزدجردی – دکتری زمین شناسی تکتونیک

چکیده:

تاقدیس سربالش درجنوب غربی شهرکازرون و درزون ساختاری کمربندزاگرس چین خورده ساده قرار دارد محور این تاقدیس درقسمت شمال غربی از روند عمومی زاگرس NW-SE تبعیت نمی کند و دارای روند شمالی جنوبی می باشد علت این تغییر روند تاثیر گسل راستالغز قطر کازرون برمنطقه می باشد هدف ازاین مطالعه بررسی تغییر فعالیت تکتونیکی درقسمت های مختلف تاقدیس پس ازچرخش می باشد شاخصهای مورفومتری مانند VF,smf ازطریق مطالعه نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ منطقه و به وسیله نرم افزار gis محاسبه گردید.