سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دیندارلو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامگارحقیقی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی
علیرضا سپاسخواه – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مدیر آبیاری های جنوب استان فارس
شاهرخ زندپارسا – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مدیر آبیاری های جنوب استان فارس

چکیده:

کانال اردیبهشت با وسعت ۷۰۰۰ هکتار از جمله کانالهای درجه دو شبکه درود زن می باشد دراین کانال از سال ۱۳۸۱ طرح توزیع آب به روش حجمی اجرا شده است در س الهای اخیر بدلیل تقاضای بیش از حد مصرف کنندگان در جهت تامین آب کشاورزی حفر چاههای غیرمجاز در منطقه رو به افزایش بود شرکت بهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی میزان آب مورد نیاز برای کانال اردیبهشت را براساس هیدرومدولهای ارائه شده توسط سندملی برای گیاهان زراعیمختلف در دهه های مختلف از فصل کشت و سطح زیرکشت این گیاهان درمنطقه محاسبه می کند و آب مورد نیاز را در شبکه رها می نماید. ۶۳/۹ میلیون متر مکعب در سال زراعی ۸۶-۸۵ و بدین صورت میزان آب تلفیقی د رمحاسبات لحاظ نمی گردد به منظور مطالعه و بررسی میزان آب مورد نیاز گیاهان زراعی دراینکانال تعداد چاههای منطقه و میزان آب برداشتی از آنها مورد بررسی قرارگرفت و نیاز واقعی گیاه زراعی براساس شرایط محیطی و داده های هواشناسی منطقه محاسبه شد. ا زنتایج بدست آمده دراین بررسی مشاهده شد که میزان آب برداشتی از چاهها خیلی زیاد است