سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب مندعلی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب هنری – استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی چالش های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی و ورزش کشور از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راهکارهای اصلاحی است. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است و بدین منظور، از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته است که روایی آن مورد تأیید ده نفر از استادان مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایانی آن با استفاده از ظریب آلفای کرونباخ (α-۰/۹۵) حاصل شد. نمونه ی آماری طبق حجم جدول مورگان و کرجسای از بین جامعه آماری (۷۹ نفر) شامل استادان و دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه های تهران ۶۴ نفر بود که بصورت تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوار و فریدمن (P≤۰/۰۰۱,χ(۲)-۵۶/۹۷) تجزیه و تحلیل شد. مهم ترین چالش های مربوط به کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی، عدم وجود خدمات مشاوره ای کارآفرینی ورزشی، فقدان وجود برنامه های آموزشی کارآفرینی، فقدان نظام تحقیق، توسعه و نوآوری در دانشکده های تربیت بدنی عنوان شد. بررسی چالش های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی می تواند لزوم برنامه ریزی مؤثر و بلند مدت باری اشتغال در این بخش را مورد تأکید قرار دهد و با برنامه ریزی مناسب، زمینه کارآفرینی، نوآوری، تولید علم و اشتغال دانشجویان فراهم آورد.