سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صادقیان – دانشجوی مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

هر ساله سوانح طبیعی و انسان ساخت زیادی در کره زمین رخ می دهد. با وجود پیشرفت های قابل توجه در کاربرد علوم و فن آوری در کاهش سوانح، جوامع هنوز با چالش هایی در زمینه بازسازی، آمادگی و پاسخ به سوانح روبرو هستند. ما هر ساله شاهد کاهش تعداد تلفات در سوانح طبیعی هستیم ولی خسارات حاصل از فجایع بزرگ همچنان روبه افزایش است. این امر به دلیل تمرکز جوامع در استراتژی های غیر عملی و ناکارآمد در پاسخ به سانحه و بازسازی برای مقابله با این تهدیدات مداوم است. لذا در این مقاله چالش های موجود در کاهش ریسک سوانح، مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد های کاهش ریسک برای سوانح یاد شده ارائه می گردد.