سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رویا ابراهیمی یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرناز بلوغی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

نخستین خصوصیت درجوامع مدرن و به تعبیری درمعماری مدرن معادله مدرن سازی برابر با جهش های تکنولوژیکی است این معادله در کشورهای غیرمدرن بصورت مدرنی سازی برابر با غرب زدگی و این دو برابر با واردات تکنولوژی خود را عیان کرده است تجربه نشان داده است که این امر به نابودی تمدن های قدرتمند و ارزشهای ماندگار کشورهای غیرمدرن منجر می شود کشور ما ایران نیز ازاین امر مستثنی نیست واردات تکنولوژی درجوامع رو به پیشرفت به این دلیل مساله ساز است کهاین واردات ورود فرهنگ مصرف و کاربرد آنها را به دنبال دارد به گونه ای که نمی توان از اتومبیل استفاده کرد درحالیکه بافت های شهری بصورت ارگانیک و طرح های گذشته باشد با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تعریف های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست که درمعماری معاصر ایران این واژه دچار بحران گشته و بهصورت مفهومی انتزاعی درآمده است رنگ باختن مفهوم هویت مختص حوزه معماری نمی باشد این ضعف درحوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی ملی وغیره مشهود می باشد.