سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور گرکز – استادیار و مدیرگروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
داریوش حسن پورگل افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن کلیچ – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

خصوصی سازی درمفهوم گسترده آن بهشیوه های کاهش نقش دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و پیروی از منطق بازار درتمام تصمیمات اقتصادی اطلاق می شود از این نقطه نظر روند واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی موجی بوده که از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد این موج دربرخی کشورها آثار مثبت و دربرخی دیگر آثار منفی از خود نشان داده اهست درایران نیز طی سال های اخیر شاهد واگذاری بخشهایی از اقتصاد به بخش خصوصی بودهایم و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصاد کشور بخشیده است دراین مقاله با مروری برسیاست خصوصی سازی و تاریخچه مختصری از خصوصی سازی درایران و تحلیل سایرجنبه های مرتبط با این فرایند سعی شده است با استفاده از ابزارهای کارا و دیدی توسعه ای برخی از راه کارها و چالشهای مربوطه دراین خصوص بیان گردد.