سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عبدالله ایراندوست – استان البرز کرج
محسن قوامی پور – استان یزد
روح الله ابراهیم نژاد –

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی چالشهای کلیدی درکسب و کارهای خانوادگی درایران می باشد که برای شناسایی و الویت بندی آنها ازروشدلفی و ازنظرات مدیران این موسسات و نیز اساتید مدیریتی بهره گرفته شده است جامعه هدف تحقیق اساتید دانشکده های مدیریت دردانشگاه های تهران و نیز مدیران مالکان کسب و کارهای خانوادگی درمحدوده جغرافیایی شهر تهران بود و نمونه گیری بصورت هدفمند انتخاب شده است آنچه که به عنوان نتیجه این مطالعه مطرح می شود ارایه چالشهای اساسی کسب و کارهای خانوادگ یدرفرهنگ ایرانی درقالب منظم ودرچارچوب مدل سه حلقه ای است که درمیان آنها میتوان به نبود ارتباط روشن و صحیح حاکم بودن روشهای مدیریتی سنتی و نبود استراتژی بلندمدت درکسب و کاروخانواده اشاره کرد این طبقه بندی و شفاف سازی میتواند به مدیران درشناخت این چالشها کمک کند و نیز زمینه ای برای انجام مطالعات بعدی می باشد.