سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مختاری – خمینی شهر منطقه سه
محبوبه آقابابائی –

چکیده:

بیابان یکی ازمهمترین بوم سازگان های ایران است بوم سازگانی که نه تنها سهم قابل توجهی از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است بلکه آشکارا بردیگر بوم سازگان های کشور ازجمله جنگل مرتع و تالاب اثر گذاشته و آنها را متاثر می سازد ازمهمترین چالشهای بشر درقرن حاضر درابعاد گوناگو ن بیابان زایی بوده که از آن تحت عنوان تخریب اراضی نه تنها درمناطق خشک نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب بلکه درمناطق مختلف و به ویژه کشورهای درحال توسعه یاد می شود بنابراین نه باید و نه می توان ازچنین پهنه ای دربرنامه ریزی ها و کلان نگری های مدیریت کشور صرفنظر کرد مهمترین چالش درزمینه کنترل پدیده بیابان زایی درکشور عدم مدیریت هماهنگ عوامل انسانی است که باید با قانونمند شدن الزام رعایت شاخصها و معیارها دربیابان زایی توسط همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و بهره برداران درطرح ها و برنامه ها عینیت یابد لذا دراین مقاله برانیم که با بهره گیری از روش پژوهشی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی درجهت کنترل پدیده بیابان زایی درکشور گامی موثر برداریم