سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس سرشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
حسین مختاریان دلوئی –
لیلا باقری –
مهدی یعقوبی اول –

چکیده:

چاقی عامل خطر برای بروز بیسیاری از بیماریهای قلبی – عروقی پرفشاری خون، دیابت و سرطان است هدف این مطالعه بمنظور تعیین شیوع انواع چاقی و بیماریهای وابسته به آن در زنان شهر گناباد انجام گرفت. نمونه پژوهش را ۴۴۰ فرد مونت ۱۵ تا ۶۵ ساله تشکیل داده که به روش نمونه گیری خوشه ای در سطح شهر گناباد انتخاب شدند اندازه گیری چاقی با دو معیار BMI,WHR نسبت دور کمر به باسن صورت گرفت آنالیز داده ها توسط آزمونهای آماری رگرسیون پیرسن، آنالیز واریانس و … با استفاده ازنرم افزار SPSS انجام پذیرفت. با معیار BMI 14/5% زنان پژوهش چاق ³BMI30 هستند با دو شاخص WHR,BMI ارتباط معنی داری بین میزان تحصیل و شیوع چاقی وجود دارد.