سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرنوش حاجی زاده – استادیارگروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه

چکیده:

خروج پساپهای خانگی باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شود. در این راستا می توان از روشهای ژئوفیزیکی مانند ژئوالکتریک و VLF اطلاعات سودمندی در مورد شکستگی ها و ضخامت پی سنگها بدست آورد، تا از حرکت پساپها بصورت ژئوتکنیکی جلوگیری کرد. بوسیله روش الکترومغناطیسی VLF و ایجاد پروفیلهای مختلف ژئوفیزیکی، پی سنگهای منطقه مورد مطالعه از نظر درزه ها وشکاف با اندازه گیری مولفه زاویه شیب مورد بررسی قرار گرفت. در برداشت VLF منطقه مورد مطالعه از ایستگاه فرستنده (آلمان) با فرکانس ۱۷٫۳ کیلو هرتز و قدرت ۷۰۰ کیلووات به عنوان منبع اولیه میدان الکترومغناطیس استفاده شده است. داده های برداشت شده در عملیات صحرایی بوسیله روشVLF بدون هیچگونه تقلیل مورد استفاده قرار گرفت و با رسم مقادیر مولفه های حقیقی و مجازی برای هر پروفیل و فیلتر کردن داده ها، وضعیت شکستگی ها در پی سنگها مشخص شد. پروفیلهای ژئوفیزیکی تا حد ممکن نزدیک همدیگر انتخاب شدند تا امتداد شکستگی ها در پی سنگ هم مشخص شودند. فاصله پروفیل از همدیگر ۳۰ متر می باشد وفاصله ایستگاه ها بر روی پروفیل های VLF از یگدیگر ۵ متر می باشد. برای شناخت بهتر بی هنجاری در پی سنگها عملیات ژئوالکتریکی با آرایه شلومبرژه انجام شد. با پردازش داده های VLF بر اساس منحنهایی مشاهده ایی و انطباق آن بر روی نیمرخهای ژئوالکتریکی، بی هنجاری سنگ بستر در رابطه با مکان یابی لندفیل مشخص و اندازه گیری شد