سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی عزیزی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ،آزاد

چکیده:

مرزنجوش Origanum vulgare L. یک گیاه معطر، ادویه ای و دارویی از خانواده نعناع Lamiaceae می باشد که به علت دارا بودن خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ، در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان دارد. امروزه مشخص شده است که استفاده از نشانگر های مولکولی DNA مبتنی بر PCR به دلیل متاثر نبودن آنها از شرایط محیط رویش ، سن و اندام گیاه، روش مطمئنی جهت مطالعات ژنتیکی و اصلاحی می باشد. در مطالعه پیش رو تعداد چهل و دو مرزنجوش ثبت شده در ژرم پلاسم اروپا واقع در گترزلبن کشور آلمان با استفاده از دو نشانگر مولکولی SAMPL و AFLP مورد بررسی قرارگرفت. تعداد سه آغازگر برای هرکدام از این نشانگر ها جهت پیمایش ژنوم انتخاب شد. همچنین اسانس تمام گیاهان استخراج و مورد آنالیز قرار گرفت. در مجموع ۴۷۷ باند چندشکل شامل ۲۱۴AFLP و ۲۶۳SAMPL یافت شد . با استفاده از آنالیز GC-MS اسانس ها مجموعا ۱۸ ماده اصلی شناسایی شد که در اکثر اسانس ها کاواکرول و تیمول مواد غالب اسانس بودند. به منظور بررسی وجود پیوستگی بین نشانگر های مولکولی و ترکیبات اصلی اسانس از نرم افزار TASSEL با ۵ مدل آماری رگرسیون ( ۳ مدل خطی عمومی و ۲ مدل خطی ترکیبی ) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان تمام ۴۷۷ نشانگر مولکولی بررسی شده ۳AFLP و ۴SAMPL با کارواکرول و تیمول موجود در اسانس مرزنجوش پیوستگی دارند. یافته های این پژوهش می تواند در اصلاح به روش انتخاب هدایت شده با مارکر های مولکولی برای گیاهان دارویی خانواده نعناع کاربرد داشته باشد.