سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی
علی اسدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه توریسم روستایی به عنوان استراتژی جدید توسعه پایدار و یکی از مولفه های قدرت مند تقویت بعد اقتصادی توسعه روستایی مطرح است گسترش توریسم روستایی باعث توانمندسازی مردم محلی و نیز خلق فرصتهای شغلی جدیددر ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی می شود بدیهی است توریسم روستایی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی روستاها عمل کرده که در آن نظام ترویج کشاورزی محور اصلی را بدوش می کشد این مطالعه به روش مروری ضمن بیان ماهیت و مفهوم توریسم روستایی پیش زمینه ها اهداف مزایا و منافع توریسم روستایی بر پیامدهای توریسم روستایی اشاره داشته و نقش ترویج کشاورزی در جهت توسعه صنعت توریسم را تحلیل می کند.به نظر میرسد مکان یابی توسعه روستاگردی و مولفه های جذابیت بخشی گردشگری در ادغام با محیط روستا توجه به تقویت ادراک و پذیرش مردم بومی به عنوان پیشزمینه های شاخص توریسم روستایی مطرح باشد همچنین پیامدهای ایجاد و توسعه توریسم روستایی در سه بعد اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی مدنظر است دراین زمینه نهادترویج کشاورزی علاوه بر نقش غنی فرهنگ سازی بومی جهت ادراک گردشگری روستایی برنقش تقویت مولفه های مشارکت روستائیان بومیدر قالب نظام ها و شبکه های اجتماعی روستایی اثر گذار بوده است.