سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرناز زارعی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
جعفر مسعودسینکی – دانشگاه آزاد دامغان
حسین عباسپور –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات بذرپاشی سالیسیلیک اسید درزمان های مختلف کشت برجوانه زنی بذرهای ذرت علوفه ای ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید تیمارها شامل ۲ رقم ذرت شامل ۴وN504,K.S704 مرحله بذرپاشی اسید سالیسیلیک با غلظت های ۰و۰/۲۵و۰/۵و۱ میلی مولار و ۲ مدت زمان ۶و۱۲ ساعت بود دراین ازمایش صفات رشدی طول ریشه چه ساقهچه و گیاه چه برحسب سانتیمتر وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه و گیاهچه برحسب گرم و درصد و سرعت جوانه زنی اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان داد که طول ریشه چه ساقه چه و گیاهچه از نظر آماری درسطح احتمال ۱ و ۵ درصد بذرپاشی اسید سالیسیلیک قرارگرفته بود همچنین بیشترین میزان طول ساقه چه و گیاه چه مربوط به رقم ۵۰۴ و زمان ۱۲ ساعت بود وزن تروخشک ریشه تحت تیمار رقم و بذرباشی اثرمعنی داری از خود نشان دادو بیشترین میزان مربوط به رقم ۵۰۴ و بذرپاشی ۰/۵ میلی مولار بود.