سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته لطف اله – دانشجویان کارشناسی ارشد
رئوف سیدشریفی – دانشیاران دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی –
سمانه حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد و محلول پاشی کود نیتروژنه برسرعت و طول دوره پرشدن دانه جو ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی درسال ۹۱ انجام گردید تیمارها شامل باکتریهای محرک رشد درچهارسطح عدم تلقیح تلقیح بذر با ازتوباکترکروکوکوم استرین ۵ آزوسپریلوم لیپوفروم استرین of سودوموناس سویه و محلول پاشی با کود نیتروژنه درچهارسطح عدم محلول پاشی محلول پاشی درمرحله ساقه دهی روی محلول پاشی درمرحله ظهور خوشه محلول پاشی درمرحله گرده افشانی بود نتایج نشان داد پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد و محلول پاشی با کود نیتروژنه برسرعت پرشدن دانه طول دوره موثرپرشدن دانه و حداکثر وزن دانه تاثیر معنی داری داشت حداکثروزن دانه و دوره موثرپرشدن دانه و طول دوره پرشدن دانه درترکیب تیماری تلقیح بذر با آزوسپریلوم لیپوفروم استرین OF و محلول پاشی کود نیتروژنه درمرحله ساقه دهی روی به دست آمد.