سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
کیومرث زرافشانی – استادیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی اجتم

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون و نقش شگفت انگیز فناوری اطلاعات در امر آموزش، بهره گیری از این فناوری سودمند به وسیله ی معلمان، در آموزش کشاورزی اهمیت و ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد . هرچند هنرستان هایکشاورزی به کارگا ههایITتجهیز شد هاند و هنرآموزان دور ههای ضمن خدمتICDL را گذارنده اند اما استفاده ی چندانی از این فناوری مفید در امر آموزش کشاورزی صورت نمی گیرد. لذا هدف از پ ژوهش حاضر، بررسی پیشگوکننده های پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری ۱ است . این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده ی دیویس ( ۱۹۸۹ ) استفاده گردی د. به منظورسنجش روایی پرسشنامه ی مذکور از روش ترجمه معکوس استفاده شد سپس نسخه ی نهایی را پانل متخصصان تایید کردند، و پایایی آن به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ مورد قبول واقع شدکه ض رایب آلفای محاسبه شده برای کلی ه ی بخش ها بالاتر از ۰/۷ گزارش گردید . جامعه آمار ی این پژوهش را ۵۲ نفر هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه تشکیل داده اندکه با توجه به کم بودن جامعه ی آماری از روش سرشماری استفاده گردید .نتایج حاصل از پژوهش نشان دادکه متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن و نگرش به استفاده بر تصمیم به استفاده ی هنرآموزان از فناوری اطلاعات اثر م یگذارد همچنین یافت هها نشان داد متغیر برداشت ذهنی از آسان ی استفاده بر نگرش به استفاد هی هنراموزان از فناوری اطلاعات مؤثر است. لذا پیشنهاد م یگردد علاوه بر اختصاص متصدی تمام وقت به کارگاه هایIT دور های ضمن خدمت حضوری با کیفیت بیشتری ، برای هنرآموزان برگزار گردد