سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا بقیعی – دکتری مهندسی سازه- دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی – استاد گروه عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
کاظم مسلم – استادیار گروه عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله در فضای کرنش های مودال به بررسی چگونگی تغییرات رفتار و سختی تیرهای بتن مسلح پس از بارگذاری و مقاوم سازی با ورق های CFRPمی پردازد. این بررسی روی دادههای آزمایشگاهی نه نمونه تیر بتنی انجام شده که مقاومت خمشی شش نمونه از آنها هنگامی که بار بهحدود نیمی از بار نهایی رسید، با ورق هایCFRP بهبود یافت. با انجام آزمایش ارتعاشی پس از هر گام بارگذاری و تقویت با ورقهایCFRP بسامدهای ویژه و تغییرمکان های مودال نمونهها به دست آمدند. تغییرمکان های مودال در فضای کرنش ها تصویر شدند و تغییرات آنها با معیار اطمینان مودال مختصاتیCOMAC)مورد بررسی قرار گرفت. مقدارهایCOMAC در فضای کرنشهای مودال به خوبی روند شکست و مقاومسازی نمونهها را با ورقهایCFRP نشان دادند و با مشاهدات تجربی هماهنگی داشتند.