سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا بستانی – دانشگاه پیام نور گنبد کاووس ,ریزی روستاییدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافی
سارا فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه سیستان و

چکیده:

توریسم یکی از صنایع بسیار مهمی است که در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی -اجتماعی مناطق روستایی داشته است. در مقاله حاضر با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی وشناخت اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توریسم در توسعه مناطق روستایی ،که دارای قابلیت های فراوانی برای توسعه توریسم می باشند، پرداخته شده و در ادامه راهکارهایی برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت در مناطق روستایی ارائه شده است.. بررسی ها نشان می دهند که توریسم در زمینه اقتصادی اثرات محدودی داشته و به جز درآمدزایی اندک و ایجاد اشتغال، درضمن موجب بالا رفتن قیمت زمین و سوداگری زمین شده است. در زمینه اجتماعی اثرات مثبت بیشتری نظیر بهداشت فردی و عمومی، افزایش سواد، افزایش ارتباط با نواحی همجوار و آشنا شدن با فرهنگ آنها و کاهش مهاجرت داشته است. در زمینه ی زیست محیطی نیز ورود گردشگران باعث نابودی گونه های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست می شود.