سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیمشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
سعید الفتی –

چکیده:

در طول هشت سال جنگ تحمیلی با عراق بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرهای مرزی کشور به شدت آسیب دید. درموقع تعمیر، اصلاح، ترمیم، ساخت مجدد و بازسازی شهر، باید جنبه های رشد آن با توجه به موقعیت زمانی و امکانات مالی و اقتصادی رعایت گردد. قصرشیرین یک از شهرستان های استان کرمانشاه است که در طول جنگ تحمیلی به کلی ویران شد و چندین سال در تصرف قوای متجاوز عراق بود. طی این مدت دشمن شهر زیبا و آباد قصرشیرین را با بیرحمی تمام نابود و از آن جز تلی خاک باقینگذاشت. بعد از اتمام جنگ به موجب موافقتهایی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و ستاد بازسازی و استانداری انجام گرفت، مقرر شد، طرح بازسازی شهر به صورت جامع و تفصیلی تهیه گردد. روش انجام این تحقیق کتابخانهای و پیمایشی بوده و با استفاده از مدل swot این تحلیل صورت گرفته است. هدف نگاهی به پیامدهای بازسازی در شهرستان قصرشیرین بوده و در نهایت نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که بازسازی در برگرداندن حیات اصلی شهر به آن ناموفق و در بخش بازساخت فیزیکی موفق عمل نموده است.